حیوانات

نوشته شده توسط iranzaban در . نوشته شده در درس های موضوعی

 درس 9   حیوانات     Animals
       
Donkeyخر   Donkey Zebra گورخر   Zebra Ponyاسب کوتاه و کوچک   Pony HorseHorse   اسب
Catگربه   Cat Foxروباه   Fox Wolfگرگ   Wolf DogDog   سگ
Yeanlingبزغاله   Yeanling Goatبز   Goat Lambبره   Lamb SheepSheep   گوسفند
 Kangarooکانگورو   Kangaroo Calfگوساله   Calf Bullگاو نر   Bull CowCow   گاو ماده
Tigerببر   Tiger Lionشیر   Lion Cheetahپلنگ آسیایی   Cheetah HippoHippo   اسب آبی
Monkeyمیمون   Monkey Giraffeزرافه   Giraffe Elephantفیل   Elephant CamelCamel   شتر
Snakeمار   Snake Rhinoکرگدن   Rhino Bearخرس   Bear Polar BearPolar bear   خرس قطبی
Fishماهی   Fish Mouseموش   Mouse Squirrelسنجاب   Squirrel RabbitRabbit   خرگوش
Crocodileکروکودیل   Crocodile alligatorتمساح   alligator Sharkکوسه   Shark WhaleWhale   نهنگ