آموزش گرامر

 

آموزش گرامر زبان انگلیسی
 درس 1 : حال ساده Lesson 1 : Simple Present
 درس 2 :  منفی حال ساده Lesson 2 : Negative of Simple Present
 درس 3 :  سوالی حال ساده Lesson 3 : Question form of Simple Present
 درس 4 : منفی سوالی حال سادهLesson 4 : Question form of Negative Simple Present
 درس 5 :  مفعولLesson 5 : Object
 درس 6 :  ضمایر مفعولی Lesson 6 : Question form of Negative Simple Present
 درس 7 : قید مکان Lesson 7 : Adverb of Place
 درس 8 :  قید زمان Lesson 8 : Adverb of Time
 درس 9 :  اسامی ناشناخته و شناخته شدهLesson 9 : Unknown and Known Nouns
 درس 10 :  حال ساده To beLesson 10 : Simple Present of “To be”
 درس 11 :  منفی حال ساده To beLesson 11 : Negative of Simple Present of “To be”
 درس 12 :  سوالی حال ساده To beLesson 12 : Question form of Simple Present of “To be”
 درس 13 :  منفی سوالی حال ساده To be Lesson 13 : Question form of Negative Simple Present of “To be”
 درس 14 :  جمع بستن اسامی Lesson 14 : Plural nouns
 درس 15 :  صفات ملکی Lesson 15 : Possessive adjective
 درس 16 :  گذشته سادهLesson 16 : Simple Past
 درس 17 :  منفی گذشته سادهLesson 17 : Negative of Simple Past
 درس 18 :  سوالی گذشته سادهLesson 18 : Question form of Simple Past
 درس 19 :  منفی سوالی گذشته سادهLesson 19 : Question form of Negative Simple Past
 درس 20 : گذشته ساده To be Lesson 20 : Simple past of “To be
 درس 21 : صفت Lesson 21 : Adjective
 درس 22 : of , ‘s Lesson 22 : of , ‘s
 درس 23 : قید حالت Lesson 23 : Question
 درس 24 : آینده ساده Lesson 24 : Simple Future
 درس 25 : جمع بندی ساده ها Lesson 25 : All of simple verbs
 درس 26 : جمع بندی ساده ها (To be)Lesson 26 : Simple of “To be
 درس 27 : افعال کمکی can,may,must Lesson 27 : Modal verbs can, may, must
 درس 28 : جمع بندی قیدها Lesson 28 : All of adverbs
 درس 29 : قید تکرار Lesson 29 : Adverbs of frequency
 درس 30 : ضمیر ملکی Lesson 30 : Possessive Pronoun